• vysoké napětí
Vysoké napätie od 1 kV

Spoločnostiam, ktoré plánujú pripojenie vysokého napätia k svojim stavbám, poskytujeme tak poradenstvo, ako aj samotnú výstavbu. Realizovali sme množstvo projektov výstavby trafostaníc a v ranej fáze projektu dokážeme efektívne skalkulovať spotrebu nového objektu a veľkosť trafostanice. Vybavíme podklady pre stavebné povolenie k vášmu projektu a oslovíme za vás príslušného dodávateľa energie, ktorý je v mieste aktívny. Vybavíme za vás všetky formality a požiadame dodávateľa energie o stanoviská k projektu, ktorý pre vás spracujeme. Po kladnom vybavení začneme s vlastnou realizáciou projektu.

V rámci vysokého napätia vykonávame jednotlivé riešenia typu:

  • Inštalácia VN káblov
  • Montáž káblových súborov VN
  • Inštalácia káblových nosných konštrukcií
  • Montáž rozvodní VN
  • Vrchné vedenie VN

Postup

konzultace
Konzultácie

Na základe vášho dopytu pripravíme ponuku a vyberieme overené riešenie, s ktorým máme najlepšie skúsenosti. Pokiaľ už máte spracované riešenie, poradíme vám vhodné možnosti a varianty na mieru. Spracujeme kalkuláciu a definujeme zadanie. Vždy skúmame celý princíp stavby, aby naše technické riešenie ako výsledný celok fungovalo bez problémov.

projekt
Projekt

Hneď ako si odsúhlasíme vaše pripomienky a vy budete spokojní s technickým riešením, potvrdíte nám záujem o realizáciu akceptačným listom. Nastane fáza prípravná a projekčná, kde vybavíme všetky povolenia a pripravíme všetky podklady pre projektovú dokumentáciu. Následne pristúpime k vyhotoveniu zmluvy o diele, ktorú pre vás pripravíme. Keďže ide o proces zdĺhavý a je potrebné začať s realizáciou, akceptáciu vyriešime objednávkou alebo iným platným potvrdením.

realizace
Realizácia

Z našich odborníkov zostavíme realizačný tím a podrobne sa budeme zaoberať navrhnutým technickým riešením. Celá realizácia podlieha jasným procesom ISO. Začneme vyberať vhodného subdodávateľa elektromontážnych prác a elektromontážneho materiálu. Pri realizácii zákazky, ktorá zo zákona vyžaduje povinnosť ohlásenia na Technickú inšpekciu Českej republiky, ihneď túto povinnosť vybavujeme, zabezpečujeme školenia BOZP, odovzdanie staveniska subdodávateľom a zaisťujeme hladký priebeh realizácie.

servis
Servis

Po vašom oznámení poruchy, čiastočnej poruchy či havárie, prevezmeme dokončené inštalácie na servis. Urobíme kontrolu a určíme chyby a nedorobky. Vyzdvihneme si dokladovú časť na inštaláciu a pristúpime k náprave zistených chýb. Zaistíme vám tiež trvalý monitoring a pravidelné údržby inštalácií.

„Se společností COBAP se setkávám v průběhu roku velmi často. Ať už v první fázi při zpracování našich poptávek, tak i následně při projekčních pracích, návrzích technických řešení a samotné realizaci. Velmi si vážím také pomoci při vyřizování legislativních záležitostí spojených s našimi investičními záměry. Cílem naší práce investora je uspokojení zákazníka jak v oblasti kvality, tak v rovině dodržování termínů realizace a finančního objemu. Osobně jsem se  v rámci realizací skladových a výrobních hal CTP v Boru, Divišově, Žatci a Mladé Boleslavi přesvědčil, že společnost COBAP je schopna nám pomáhat v plnění těchto cílů.“

Tomáš Novotný
Regional Director
CTP Invest, spol. s r. o.